Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
1/2019 Lucia Chovancová, J. Kráľa 150/11, 985 01 Kalinovo Zmluva o výpožičke Výpožička hnuteľného majetku 0 12.2.2019 12.2.2019 -
Zmluva o výpožičke - Chovancová Lucia
- Ondrej Gáll, Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO 17854261 kúpna zmluva o predaji a dodávke hudobného nástroja kúpa hudobného nástroja 4990.00 2.4.2019 2.4.2019 -
Kúpna zmluva hudobný nástroj
- WebHouse, s r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Zmluva o poskytnutí služby Predĺženie registrácie domény zuspt.eu (1.6.19-31.5.20) 8.39 30.4.2019 2.5.2019 -
Zmluva o poskytnutí služby
- Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 000316342 Zmluva o nájme nebytového priestoru prenájom nebytových priestorov 30.00 5.6.2019 5.6.2019 -
Zmluva o nájme nebytových priestorov
431190136 Regionpress, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 Zmluva o inzercii Záväzok dodávateľa poskytnúť odberateľovi poskytnúť odberateľovi reklamný priestor v periodiku 68.16 17.7.2019 17.7.2019 -
Zmluva o inzercii
1366 Ma-NET Team s.r.o., Školská 755/20, 987 01 Poltár, IČO:43914365 Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby internet č. 1366 Verejná telekomunikačná služba z produktovej rady Ma-NET 13.90 4.9.2019 5.9.2019 24 mesiacov do 5. 9. 2021
Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby Internet
2/2019 Iveta Belányiová, Bystrinská 810/71, 985 01 Kalinovo Zmluva o výpožičke Výpožička hnuteľného majetku 0 13.9.2019 13.9.2019 doba určitá 30.6.2020
Zmluva o výpožičke
3/2019 Ondrej Léporis, Uhorské 132, 985 15 Zmluva o výpožičke Hudobný nástroj 0 13.9.2019 14.9.2019 doba určitá 30.6.2020
Zmluva o výpožičke Leporis Ondrej
- FAST PLUS, spol. s.r.o., Bratislava, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava Zmluva o úhrade preddavkov na poskytnutý tovar Vystavenie zálohovej faktúry a daňového dokladu 0 15.10.2019 17.10.2019 doba určitá do 31.10.2019
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
- Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Zmluva o úhrade preddavkov na poskytnutý tovar Zálohová faktúra za tovar alebo službu - 16.10.2019 17.10.2019 doba určitá do 31.12.2019
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Program ANO S 10,00 19.11.2019 19.11.2019 doba viazanosti 24 mesiacov
Slovak Telekom Bratislava
4/2019 Maroš Henžeľ, Fučíkova 626/18, 987 01 Poltár Zmluva o výpožičke Hudobný nástroj 0 19.11.2019 20.11.2019 doba určitá 30.6.2020
Zmluva o výpožičke Henžeľová
5/2019 Dana Kuzmániová, Zelené 104, 987 01 Poltár Zmluva o výpožičke Hudobný nástroj 0 19.11.2019 20.11.2019 doba určitá 30.6.2020
Zmluva o výpožičke Kuzmáni
- Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 Zmluva o bežnom účte Bežný účet - 13.12.2019 13.12.2019 -
Zmluva o bežnom účte
- Ladislav Matheides, Česká 375/12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO. 41305701 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb BOZP a PO 60.00 štvrťročne (s DPH) 30.12.2019 31.12.2019 doba neurčitá
Dodatok č. 1 k zmluve poskytnutí služieb
- SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej školy, Železničná 6, 987 01 Poltár Dodatok č. 10 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej školy, Železničná 6, 987 01 Poltár 0 31.12.2019 31.12.2019 doba neurčitá
Dodatok č. 10 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku