Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
- Ševt, Plynárenská 6, 82109 Bratislava IČO 31331131 Rámcová kúpna zmluva Záväzné všeobecné podmienky čiastkových kúpnych zmlúv 0 30.1.2018 30.1.2018 -
Šeft
- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Go Europe Aktivácia služieb 32.00 6.2.2018 6.2.2018 -
Orange
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1156/2013 Made spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1156/2013 Zmena platobných podmienok 70.00 štvrťročne 23.4.2018 23.4.2018 -
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1156/2013
- WebHouse, s r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Zmluva o poskytnutí služby Úhrada preddavku zálohovej faktúry 8,39 26.4.2018 26.4.2018 Doba určitá do 31.5.2019
WEbHouse Zmluva o poskytnutí služby
1366 Ma-NET Team, s r. o., Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 43914365 Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby Verejná telekomunikačná služba - Ma-NET 13,90 mesačne 24.4.2018 25.4.2018 Dohoda o výpožičke zariadenia k zmluve 1366
Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby
1/2018 Ondrej Cibuľa, Hviezdoslavova 483, 985 55 Klenovec Zmluva o výpožičke Výpožička hudobného nástroja 0 17.5.2018 17.5.2018 -
Zmluva o výpožičke - Cibuľa Ondrej
1/2018 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom - 24.5.2018 24.5.2018 -
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
- MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracúvanie osobných údajov - 19.6.2018 19.6.2018 -
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3/2018 Rebeka Henžeľová, Fučíkova 626/18, 987 01 Poltár Zmluva o výpožičke Výpožička hnuteľného majetku 0 19.10.2018 19.10.2018 -
Zmluva o výpožičke - Henžeľová Rebeka
2/2018 Simona Jančová, Francisciho 21, 985 05 Kokava nad Rimavicou Zmluva o výpožičke Výpožička hnuteľného majetku 0.00 19.10.2018 19.10.2018 -
Zmluva o výpožičke - Jančová Simona
4/2018 Michal Vlček, Hlavná 195/180, 976 ť6 Pohronská Polhora Zmluva o výpožičke Výpožička hnuteľného majetku 0 19.10.2018 19.10.2018 -
Zmluva o výpožičke - Michal Vlček
5/2018 Patrik Vavruš, Hradište 19, 985 25 Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke hnuteľného majektu 0 19.10.2018 19.10.2018 Doba určitá 30. 6. 2019
Zmluva o výpožičke - Patrik Vavruš
6/2018 Tomáš Kuzmáni, Zelené 104, 987 01 Poltár Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 0 19.10.2018 19.10.2018 -
Zmluva o výpožičke - Kuzmáni Tomáš
- Prima bansko Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, iČO: 31575951 Zmluva o bežnom účte Bežný účet 0 7.12.2018 7.12.2018 -
Zmluva o bežnom účte
- SRRZ - RZ pri ZUŠ, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 17319617/0152 Dodatok č. 9 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku hnuteľný majetok 0 31.12.2018 31.12.2018 -
Dodatok č. 9 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku