Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
dodatok k zmluve A0969319 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Aktivácia účastníckeho programu Kengura 30.00 4.5.2016 4.5.2016 Na 24 mesiacov
Aktivácia účastníckeho programu Kengura
- Dôvera zdravotná poisťovňa, as., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní dokumentov Elektronickej pobočky 0 11.5.2016 11.5.2016 -
Dôvera
- Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce, IČO: 50178296 Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ Poskytovanie sublicencie na vedenie školskej matriky žiakov ZUŠ 780.00 1.9.2016 1.9.2016 Doba určitá do 31.8.2017
iZUŠ
- Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 00 ŽIlina, IČO: 31575951 Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte 0 6.12.2016 6.12.2016 -
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o poskytovaní služieb EB
- Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 Zmluva o poskytnutí služieb BoZP a PO 54.00 7.12.2016 8.12.2016 platba štvrťročne, doba neurčitá
Zmluva o poskytovaní služieb
- Rodičovské združenie pri ZUŠ, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 17319617/152 Dodatok č. 7 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku Výpožička hnuteľného majetku 1091,94 30.12.2016 30.12.2016 -
Výpožička hnuteľného majetku RZ