Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
1/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Aktivácia účastníckeho programu 12.00 21.1.2015 21.1.2015 Na 24 mesiacov (od popísania dodatku)
Slovenský Telekom
2/2015 Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 1.00 2015-01-28 2015-01-28 Doba neurčitá
ZŠ Hrachovo
3/2015 Ing. Andrej Valuch - Monex, Nad bytovkami 137, 958 41 Veľké Uherce Sublicenčná zmluva na používanie porgramu i-ZUŠ Udelenie súhlasu poskytovateľom sublicencie na používanie programu i-ZUŠ 780.- 1.9.2015 1.9.2015 Doba určitá do 31.8.2016
iZUŠ
4/2015 MUDr. Miroslav Garaj, ambulancia všeobecného lekára, Železničná 291, 987 01 Poltár, ˇIČO: 37816926 Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 1.-€/os. 1.12.2015 1.12.2015 Doba neurčitá
Pracovná zdravotná služba
5/2015 Prima banka Slovensko,a.s., Hodźova 11, 010 11 Žilina, IČO: 315575951 Zmluva o bežnom účte zriadenie účtu - 10.12.2015 10.12.2015 Doba neurčitá
Založenie účtu
6/2015 Rodičovské združenie pri ZUŠ Poltár, železničná 6, 987 01, IČO: 17319617/152 Dodatok č. 6 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku Výpožička hnuteľného majetku - 30.12.2015 30.12.2015 Doba neurčitá
Dodatok RZ hnuteľný majetok